Uvjeti korištenja

Opći uvjeti

(privatni smještaj)

Opće odredbe

Ovi Opći uvjeti i upute o putovanju sastavni su dio Ugovora odnosno vouchera za usluge koji je sklopljen između Ugovaratelja putovanja (u daljnjem tekstu: putnik) i Rab Info, Barbat 657/a, 51280 Rab (u daljnjem tekstu: agencija ili Rab Info). Svi podaci i uvjeti u programu i ovim Općim uvjetima obvezuju agenciju i putnika ukoliko u Ugovoru ne definiraju drugačije.

Zaključivanje ugovora o putovanju

Prijavu za rezervaciju mogu podnijeti punoljetne osobe Rab Info-u i to pismenim ili usmenim (telefonskim) putem te online. Prilikom rezervacije putnik je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije.

Ukoliko objekt nije raspoloživ, Rab Info klijentu može ponuditi jednu ili više alternativa. Prilikom izvršene rezervacije putnik potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge putovanja koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za putnika, tako i za agenciju.

Rezervacije i uplate

Za rezervaciju usluge potrebno je uplatiti akontaciju ovisno o odabranom modelu plaćanja, a ostatak iznosa plaća se u agenciji prilikom dolaska. Svi bankovni troškovi i drugi troškovi do kojih dođe idu na teret klijenta.

Akontacija iznosi 30% ukupne cijene putovanja i mora se uplatiti odmah poslije zaprimanja ponude rezervacije. Akontacija se uračunava u cijenu putovanja.

Kod nepravodobnog plaćanja akontacije, dijela iznosa ili ukupnog iznos u slučaju kratkoročnih rezervacija Rab Info pridržava pravo na uskraćivanje usluge. Osim toga Rab Info ima pravo raskinuti ugovor poslije opominjanja i postavljanja dodatnog roka. Organizator putovanja ima pravo na odštetu, tj. na naplatu troškova otkaza putovanja prema točki Pravo putnika na promjene i otkaz od putovanja, pod uvjetom da tada još nije postojala nezadovoljavajuća usluga koja opravdava otkaz.

Nakon uplate ostale cijene rezervacije gostu se šalje vaučer. Isti Vam služi kao dokaz da je rezervacija uplaćena i da možete ući u rezervirani objekt. Isti sadrži opis puta do odredišta, adresu i broj telefona, te razdoblje mogućeg dolaska.

Cijena usluge

Cijena usluge uključuje osnovnu uslugu kako je opisano u cjeniku uz smještajnu jedinicu iz rezervacije. Posebne ili dodatne usluge su one usluge koje nisu uključene u osnovnu cijenu smještaja (u opisu smještaja ili Cjeniku naznačeno izrijekom dodatne usluge koje su ostvarive uz prethodnu najavu ali i doplatu) pa ih stoga putnik plaća sa iznosom rezervacije ili na licu mjesta kako je navedeno u našoj ponudi. Dodatne i posebne usluge se trebaju zatražiti ili najaviti prilikom rezervacije smještaja.

Cijene usluge objavljene su u eurima, odnosno u kunama za hrvatske putnike. Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena. Putnicima koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju, agencija jamči cijenu smještaja, navedenu u kalkulaciji temeljem koje su uplatili iznos akontacije. Ukoliko se promjena dogodi prije uplate akontacije, agencija se obvezuje obavijestiti putnika o promjeni cijene. Ugovorne strane su suglasne da agencija ima pravo povišenja cijene najkasnije do 20 dana prije početka putovanja ako je nakon potvrde rezervacije došlo do promjena u tečaju ugovorene valute, do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim i ostalim lukama i sl.) koje utječu na cijenu putovanja, a za koje nije znao ni mogao znati. Putnik ima pravo otkazati rezervaciju ako bi povišenje uglavljene cijene iznosilo više od 10 % . U tom slučaju ima pravo na povrat do tada uplaćene cijene bez prava na naknadu štete.

Cijene navedene u našim ponudama i programima bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u objektu u kojem putnik boravi, te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije.

Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na putnim dokumentima (voucheru), pružatelj usluga ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim putnicima ili prihvatiti sve putnike uz nadoplatu nenajavljenih putnika na licu mjesta.

Obveze Rab Info-a

Rab Info je dužan brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima putnika sukladno dobrim običajima u turizmu.
Rab Info je dužan putniku pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Rab Info će sve navedene obveze iz svojih programa izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju "više" sile ili promijenjenih okolnosti. Ako bude moguće Rab Info će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje. Rab Info nije dužan pružati usluge van ovih Uvjeta. Rab Info ne odgovara za eventualne pogreške u tisku.

Obveze putnika

Putnik je dužan:

-          posjedovati valjane putne isprave,

-          poštivati carinske i devizne propise države u kojoj je odredište

-          pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave

-          pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri,

-          prilikom dolaska na odredište, pružatelju usluga predati dokument o plaćenoj usluzi (Voucher)

-          putnik je dužan provjeriti je li mu za ulazak u državu u kojoj je odredište ili susjedne zemlje potrebna viza

U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj.

Putovanja u zemlje koje zahtijevaju obvezna cijepljenja protiv nekih bolesti putnik je obvezan posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju

U slučajevima nepoštivanja ovih obaveza, putnik sam snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije putnik se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

Pravo putnika na promjene i otkaz putovanja

U slučaju da putnik želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom ili faxom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili imena korisnika usluga smještaja ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguća bez dodatnih troškova, bit će napravljena besplatno. Za svaku sljedeću promjenu rezervacije naplatit će se troškovi promjene u iznosu od EUR 15 po promjeni. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako putnik zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 30 dana prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije.

U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije privatnog smještaja, datum primitka pismenog otkaza u toku radnog vremena agencije predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova:

-          do 60 dana prije polaska 25% cijene aranžmana

-          59 - 35 dana prije polaska 40% cijene aranžmana

-          34 - 15 dana prije polaska 60% cijene aranžmana

-          14 - 6 dana prije polaska 80% cijene aranžmana

-          5 – 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana

-          nakon polaska 100% cijene aranžmana.

U slučaju primitka pismenog otkaza izvan radnog vremena, kao datum otkaza uzima se sljedeći radni dan agencije.

Ako putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, a koji ispunjava sve predviđene uvjete Rab Info zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. Novi korisnik rezervacije preuzima sve obveze iz ovih Općih uvjeta.

Ukoliko putnik u rezervirani smještaj ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio agenciji ili pružatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom.

U slučaju da putnik otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, Rab Info će primijeniti gore navedenu skalu, a naknadne reklamacije neće uvažiti.

Agencija ne nadoknađuje Putniku troškove nastale oko nabave putnih isprava ili viza, vezanih za rezervaciju koju putnik otkazuje.

Pravo Rab Info-a na promjene i otkaz

Agencija zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti ( u slučaju više sile bolest ili smrt pružatelja usluge ili njegove najuže obitelji; izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti niti otkloniti kao što su: elementarne nepogode (potresi, poplave, požari, suše); ratovi, štrajk, terorističke akcije i ograničenja izdana od strane države (mobilizacija, zabrana izlaska iz zemlje).. Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest putniku i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je putnik potvrdio rezervaciju. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu više kategorije i po cijeni većoj za 15% od cijene uplaćene rezervacije, agencija zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz konzultaciju putnika.

U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog smještaja, agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest putniku najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa. Putnik u slučaju otkaza rezervacije od agencije nema pravo tražiti naknadu štete od agencije, agencija je obvezna izvršiti samo povrat iznosa uplaćenog na račun agencije.

Ukoliko nije moguća adekvatna zamjena na dan početka korištenja usluge, agencija će se truditi putniku pružiti informaciju o mogućem smještaju koji nije u ponudi agencije i svakako vratiti putniku kompletan uplaćeni iznos za rezervaciju.

Osiguranje od rizika otkaza

Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog nepredviđenih zapreka morao otkazati putovanje, a u cilju izbjegavanja troškova odustajanja navedenih u točki Pravo putnika na promjene i otkaz putovanja ovih Uvjeta, tada može uplatiti osiguranje od otkaza. Osiguranje od otkaza naplaćuje se prilikom sklapanja Ugovora te ga nije moguće uplatiti naknadno. Premija osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva.

Nepredviđene zapreke kao razlog za otkaz putovanja određuje svako osiguravajuće društvo sukladno svojim uvjetima.

U slučaju otkazivanja aranžmana ne vraća se iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza. Također se pri otkazivanju aranžmana ne isplaćuje trošak nabavke viza, unatoč tome što putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Ukoliko putnik nema plaćeno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje zbog navedenih nepredviđenih zapreka Rab Info zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u točki Pravo putnika na promjene i otkaz putovanja. Ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja.

Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranje od rizika oštećenja i gubitka prtljage i dragovoljno zdravstveno osiguranje osoba za vrijeme puta i boravka u inozemstvu

Cijene putovanja ne uključuju osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dragovoljno zdravstveno osiguranje.

Potpisivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio i ovi Uvjeti smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku.

U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja ili kod Rab Info-a, pri čemu agencija djeluje samo kao posrednik.

Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.

Reklamacije

Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki putnik ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki putnik - nosilac potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno.

Putnik je dužan na dan dolaska odmah kod predstavnika pružatelja usluga ( recepcionera ili vlasnika smještaja i sl. ) reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti ured agencije u Rabu e-mailom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili telefonski na broj +385 (0)52 721 547. Putnik je dužan surađivati sa pružateljem usluga i agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako Putnik na samome mjestu prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor.

Ukoliko ni nakon intervencije na licu mjesta problem nije bio otklonjen, najkasnije 8 dana po povratku s odmora, putnik je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora agenciji e-mailom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili poštom

na adresu Rab Info, Barbat 657/A, 51280 Rab. Agencija će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 8 dana nakon završetka rezervacije.

Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe, druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo putnika na nadoknadu idealne štete.

Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo putnika, a ne tiču se direktno kvaliteta rezervirane smještajne jedinice (npr. nedostatak snijega; loše vrijeme, loše uređene skijaške staze ili plaže; prevelike gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.).

Osiguranje od odgovornosti

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Rab Info ima s osiguravateljem sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranžman.

Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja

U skladu sa Zakonom o turističkoj djelatnosti, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja Rab Info-a, putnici zatečeni na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja navedenog na Ugovoru o putovanju ili na drugom odgovarajućem dokumentu.

Zaštita osobnih podataka

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju.

Rab Info se obvezuje da neće osobne podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge.

Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja od rizika otkaza i osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranje od rizika oštećenja i gubitka prtljage i dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu. Ukoliko putnik zaključi policu osiguranja osobni podaci proslijediti će se osiguravajućem društvu.

Osobni podaci putnika čuvati će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.

Stranka daje privolu da se njeni osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Rab Info-a.

Završne odredbe

Putnik potvrdom rezervacije i uplatom akontacije odnosno ukupnog iznosa potvrđuje svoju suglasnost s gore navedenim uvjetima.

Nadležnost suda

Putnik i Agencija nastojat će eventualne sporove u primjeni ovog Ugovora rješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog Opčinskog suda u Crikvenici, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

Voditelj poslovnice – Elvis Grce

OVLAŠTENJA VODITELJA:

- zapošljavanje, obuka i nadzor osoblja
- upravljanje financijama i proračunima
- održavanje statističke i financijske evidencije
- planiranje
- ostvarivanje profitnih i prodajnih ciljeva
- svakodnevno operativno upravljanje
- prijem gostiju klijenata agencije
- prijava i odjava gostiju u sustavu e-visitor
- naplata svih vrsta usluga iz domene poslovanja
- svi mjenjački poslovi
- poslovanje s bankom, potpisini karton kod PBZ-a
- izrada i izdavanje računa
- upravljanje svim vrstama prodajnih kanala klijenata agencije
- rezervacije smještaja
- kontaktiranje potencijalnih klijenata putem telefona i e-maila
- rješavanje upita kupaca i pritužbi
- ostali administrativni poslovi
- razvoj prodaje
  -promocija i marketing

RADNO VRIJEME

pon. - sub

01.10. - 17.05.  08:00 - 13:00 pon. - sub.

svaki dan

18.05. - 30.06. i  01.09. - 31.10.  08:00 - 20:00 01.07. - 31.08.  08:00 - 21:00

 

Nadležno tijelo za službeni nadzor je:

MINISTARSTVO TURIZMA

SLUŽBA TURISTIČKE INSPEKCIJE,TRG REPUBLIKE HRVATSKE 8/1

Sukladno čl.6 Zakona o pružanju usluga u turizmu obavještavamo turiste da nezadovoljstvo u odnosu na pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u turističkoj agenciji, ili putem pošte na adresu T.O. Rab Info, Barbat 657/A, 51280 Rab, ili na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . Prigovore podnesene u pisanom obliku odgovorit ćemo u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Molim da u svom prigovoru navedete:

Ime i prezime ili naziv tvrtke i adresu za dostavu odgovora

Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.

Search

Search by Date Range Availability
Search by Additional contents